VALENTIN KHRUSHCH (1943-2005). SOLO EXHIBITION

08.06.2009 - 02.07.2009

VALENTIN KHRUSHCH (1943-2005). SOLO EXHIBITION