VALENTIN ZAKHARCHENKO. “LYRICAL IMPROMPTU”

01.08.2008 - 01.09.2008

 

VALENTIN ZAKHARCHENKO. “LYRICAL IMPROMPTU”